NABÓR BIZNESPLANÓW – II EDYCJA
Zapraszamy do składania biznesplanów w związku z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie działalności §3 Procedura składania biznesplanów.

Biznesplany można składać w dniach 14.02.2022 r. – 15.02.2022 r.:

 • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 807, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
 • elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

UWAGA!
Uczestnik projektu może złożyć Biznesplan tylko jeden raz. Złożenie biznesplanu w innym terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Wymagania dotyczące poprawności składanego Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić w języku polskim, preferowane wypełnienie elektroniczne lub drukowanymi literami,
 • Biznesplan należy przedłożyć w jednym egzemplarzu,
 • Biznesplan powinien być podpisany przez Uczestnika projektu w miejscu na to wyznaczonym,
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt z dziurkami),
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony,
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów,
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu,
 • Prognoza finansowa winna obejmować pełne 2 lata prowadzenia działalności,
 • Biznesplan należy złożyć wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 • Załączniki wymagane do biznesplanu winny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” przez Uczestnika Projektu wraz z datą oraz czytelnym podpisem,
 • Złożenie Biznesplanu w wersji papierowej do biura projektu musi nastąpić w zamkniętej kopercie opisanej wg. wzoru w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności.

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Prezentujemy ostateczną listę kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz listę rezerwową kobiet i mężczyzn przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie ABC przedsiębiorczości w ramach rekrutacji dodatkowej do projektu.

OSTATECZNA LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANCYH NA SZKOLENIE – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


OSTATECZNA LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANCYH NA SZKOLENIE – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

WYNIKI ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – rekrutacja uzupełniająca

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach rekrutacji uzupełniającej do projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej !”. Informujemy, iż zgodnie z zapisem regulaminu rekrutacji osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz uzyskały minimum punktów z oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

Informujemy, że od dnia 26 października do czasu wpłynięcia 5 formularzy rekrutacyjnych trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej!


OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Prezentujemy ostateczną listę kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz listę rezerwową kobiet i mężczyzn przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie ABC przedsiębiorczości.

OSTATECZNA LISTA KOBIET ZAKWALIFIKOWANCYH NA SZKOLENIE – II EDYCJA

OSTATECZNA LISTA MĘŻCZYZN ZAKWALIFIKOWANCYH NA SZKOLENIE – II EDYCJA


WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – II edycja

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej !”. Informujemy, iż zgodnie z zapisem regulaminu rekrutacji osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz uzyskały minimum punktów z oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym.
WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – II EDYCJA


Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym w ramach projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej !”
WYNIKI ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM – II EDYCJA


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DLA II EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, iż z dniem 21 września 2021r. rekrutacja do projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej została zakończona”.

NABÓR BIZNESPLANÓW – II EDYCJA
Zapraszamy do składania biznesplanów w związku z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie działalności §3 Procedura składania biznesplanów.

Biznesplany można składać w dniach 24.11.2021 r. – 30.11.2021 r.:

 • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 807, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
 • elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

UWAGA!
Uczestnik projektu może złożyć Biznesplan tylko jeden raz. Złożenie biznesplanu w innym terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Wymagania dotyczące poprawności składanego Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić w języku polskim, preferowane wypełnienie elektroniczne lub drukowanymi literami,
 • Biznesplan należy przedłożyć w jednym egzemplarzu,
 • Biznesplan powinien być podpisany przez Uczestnika projektu w miejscu na to wyznaczonym,
 • Biznesplan powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt z dziurkami),
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony,
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów,
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu,
 • Prognoza finansowa winna obejmować pełne 2 lata prowadzenia działalności,
 • Biznesplan należy złożyć wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,
 • Załączniki wymagane do biznesplanu winny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” przez Uczestnika Projektu wraz z datą oraz czytelnym podpisem,
 • Złożenie Biznesplanu w wersji papierowej do biura projektu musi nastąpić w zamkniętej kopercie opisanej wg. wzoru w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności.

UWAGA!

Informujemy, że termin składnia wniosków o wsparcie pomostowe zostaje wydłużony do 04.10.2021 r. – I edycja.


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej !”.

Lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania (pdf)

UWAGA!

Informujemy, iż w okresie 27.09.2021 – 01.10.2021 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o wsparcie pomostowe. Stosowny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie działalności.


NABÓR BINZESPLANÓW

Zapraszamy do składania biznesplanów w związku z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie działalności §3 Procedura składania biznesplanów.
Biznesplany można składać w dniach 06.09.2021 r. – 12.09.2021 r.:

• osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 807, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
• elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
• elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

UWAGA!
Uczestnik projektu może złożyć Biznesplan tylko jeden raz. Złożenie biznesplanu w innym terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Wymagania dotyczące poprawności składanego Biznesplanu:

• Biznesplan należy wypełnić w języku polskim, preferowane wypełnienie elektroniczne lub drukowanymi literami,
• Biznesplan należy przedłożyć w jednym egzemplarzu,
• Biznesplan powinien być podpisany przez Uczestnika projektu w miejscu na to wyznaczonym,
• Biznesplan powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt z dziurkami),
• Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony,
• Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów,
• Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu,
• Prognoza finansowa winna obejmować pełne 2 lata prowadzenia działalności,
• Biznesplan należy złożyć wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami,
• Załączniki wymagane do biznesplanu winny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” przez Uczestnika Projektu wraz z datą oraz czytelnym podpisem,
• Złożenie Biznesplanu w wersji papierowej do biura projektu musi nastąpić w zamkniętej kopercie opisanej wg. wzoru w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności.


OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I LISTA REZERWOWA

Prezentujemy ostateczną listę kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz listę rezerwową kobiet i mężczyzn przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie ABC przedsiębiorczości.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH – KOBIETY

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH – MĘŻCZYŹNI

LISTA REZERWOWA – KOBIETY

LISTA REZERWOWA – MĘŻCZYŹNI

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSTĘPNA LISTA REZERWOWA

Prezentujemy wstępną listę kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz wstępną listę rezerwową kobiet i mężczyzn przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie ABC przedsiębiorczości.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie oraz ostateczna lista rezerwowa osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie zostanie opublikowana po weryfikacji kandydatów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

WSTĘNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH – KOBIETY

WSTĘNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH – MĘŻCZYŹNI

WSTĘNA LISTA REZERWOWA – KOBIETY

WSTĘNA LISTA REZERWOWA – MĘŻCZYŹNI

Poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym w ramach projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej !”

WYNIKI

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ – I EDYCJA

Pod linkiem prezentujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Mam POWER do niezależności zawodowej !”. Informujemy, iż zgodnie z zapisem regulaminu rekrutacji osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz uzyskały minimum punktów z oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym.

Informujemy, że I tura rekrutacji została zamknięta 25 VI 2021. II tura rekrutacji rusza 06 VII 2021 r. i potrwa min. 30 dni.

REKRUTACJA WYDŁUŻONA DO DNIA 31 V 2021.

Rekrutacja rozpocznie się dnia 26.04.2021 o godz. 9:00. Formularze rekrutacyjne będzie można złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) lub mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia rekrutacji. 

Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia zbyt dużej ilości wniosków.

Do biura należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny – zał. 1 – wypełniony elektronicznie lub odręcznie (czytelnie, drukowanymi literami)
 • Oświadczenie Uczestnika – zał. 1a

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na podstronie Dokumenty Projektowe