Dokumenty rekrutacyjne
Regulamin rekrutacji
Zał.1 Formularz rekrutacyjny (pdf)
Zał.1 Formularz rekrutacyjny (doc.)
Zał.1a Oświadczenie Uczestnika
Zał.1b Zaświadczenie z ZUS
Zał.2 Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego
Zał.3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
Zał.4 Karta oceny predyspozycji Kandydata
Zał.4a Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Zał.5 Opis sektorów wykluczonych
Pozostałe dokumenty
Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie działalności
Zał.1 Wzór biznesplanu
Zał.1 Wzór biznesplanu – edytowalny
Zał.2 Karta oceny biznesplanu
Zał.3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
Zał.4 Wniosek o przyznanie wsparcia pomotowego
Zał.5 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Zał.6 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Zał.7 Formularz informacyjny przy ubieganiu się o pomoc publiczną
Zał.8 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Zał.9 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł
Zał.10 Karta weryfikacji wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał.11 Wzór umowy o wsparcie pomostowe
Zał.12 Zbiór oświadczeń do biznesplanu
Zał.13 Szacunkowe zestawienie wydatków