Projekt „Mam POWER do niezależności zawodowej!” Nr POWR.01.02.01-10-0017/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w partnerstwie z Forecast Consulting Sp. z o.o. w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS.

zdjecie_glowne

Celem głównym projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 40 Uczestnikom Projektu (24K,16M) w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1.03.2020r. zamieszkujących woj. łódzkie, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w okresie 01.01.2021-31.08.2022.

Okres realizacji projektu: od 2021-01-01 do 2022-08-31.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie.

Wartość projektu: 2 073 502,08 zł.

UCZESTNICY PROJEKTU I RODZAJE WSPARCIA

Projekt obejmuje wsparciem 40os. (24K/16M), wyłącznie osoby bierne zawodowo (tj. 30 uczestników projektu w tym 18K/12M)  lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (tj. 10 uczestników projektu w tym 6K/4M) w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnością z województwa łódzkiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.

Z wsparcia w ramach projektu nie będą mogły skorzystać osoby, które:

 • uczestniczącą w kształceniu,
 • są zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CEIDG, KRS,
 • prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • otrzymały w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
 • zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 1. Szkolenie grupowe „ABC Przedsiębiorczości” w wymiarze 56 godzin.
 2. Szkolenie indywidualne w zakresie opracowania biznesplanu w wymiarze 6 godzin/uczestnika
 3. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób w wysokości do 23 050,00 zł/osobę.
 4. Wsparcie pomostowe finansowe przyznawane na okres do 6 miesięcy funkcjonowania działalności w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów,
 • materiały szkoleniowe,
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 9,60 zł/h netto,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 
 • catering podczas zajęć szkoleniowych,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów opieki dla 10% uczestników projektu